Query error 37 Tanie nieruchomości w Bułgarii - Regulamin użytkowania
umów się na spotkanie

Strona główna

Regulamin użytkowania

Regulamin użytkowania

Definicje i cel Serwisu
Pod pojęciem "Serwis" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.investgratka.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Cel Serwisu: informacyjny, inspiracyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

Prawa autorskie
Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy BCI MENADA. z siedzibą w Powidzuprzy ul. Plac Piaskowy 3A. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Oznaczenie www.investgratka.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia: produktów i usług; są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Zawartość
Serwis przedstawia informacje o firmie BCI Menada Sp. J., jej propozycjach, informacje o Bułgarii, możliwościach nabycia na jej terenie nieruchomości, oraz materiały dotyczące poszczególnych nieruchomości oraz innych usług świadczonych przez firmę.

BCI Menada Sp. J zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez BCI Menada Sp. J jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, BCI Menada Sp. J nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

BCI Menada Sp. J nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

Zobowiązanie Użytkownika
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Korespondencja
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Dane osobowe
Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania ww. danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę.

Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu swoje CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926).

Postanowienia końcowe
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

BCI Menada Sp. J nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Menada Sp. J nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. BCI Menada Sp. J zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Wydrukuj

INNA NIERUCHOMOŚĆ
zmień walutę
PLNEUR

NASZA POMOC
Zapisz się do NEWSLETTERA Więcej informacji, niepublikowane oferty i ciekawe rabaty?
NA SKRÓTY